Zákon o obcích / obecní zřízení (zákon č. 128/2000)

Věrnost obchodního orgánu

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Nicméně otázka je to otevřená a právní teorie i praxe se může k problému postavit různými způsoby. Můj příspěvek chtěl jenom poukázat na to, že zde určitý právní problém existuje, a naznačit způsob jeho řešení.

Autor jako člen statutárního orgánu obchodní společnosti

Autorská činnost je pojímána v rámci českého práva jako činnost sui generis. To se projevuje mimo jiné ve svobodě autorské činnosti při souběhu s jinými činnostmi. Žádná inkompatibilita zde neexistuje. Žádný zákon neomezuje autorskou činnost lidského individua. Žádným soudním rozhodnutím nemůže být nikdo zbaven možnosti autorsky tvořit. I když je člověk zbaven způsobilosti k právním úkonům, může být ve smyslu AZ autorem.

Povinnost jednat v právním styku poctivě :: Bulletin Advokacie

•    § 88 odst. 6: „ Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku . 8775

Nelze ale dovodit výše uvedenou povinnost danou přímo ze zákona, z ustanovení § 699 odst. 5 obch. zákoníku a § 696 téhož zákona? Mohli bychom o tom uvažovat například za situace, kdy „statutár“ je činný v nakladatelství nebo v hudebním vydavatelství, nemá uzavřenou se společností žádnou smlouvu, která by ho zavazovala k vytváření zaměstnaneckých děl, nicméně napíše třeba román nebo píseň. Je omezen ve volbě, kde své dílo publikovat?

Autorskou tvorbu nelze obvykle naplánovat tak jako běžnou obchodní, pracovní nebo třeba sportovní činnost. Autora to prostě někdy „popadne“ a dílo vytvoří. Tak se může stát autorem zničehonic předseda představenstva akciové společnosti zabývající se šířením autorských děl – třeba nakladatelskou činností. Anebo předseda představenstva akciové společnosti zabývající se produkováním hudebních děl může napsat pár pěkných písniček. Pokud se svým dílem nic nepodnikne, pokud se nerozhodne k jeho zveřejnění, nic se neděje. Ale co když, jak to autoři dělávají, dílo bude chtít zveřejnit? Bude vázán vztahem ke své obchodní společnosti?

Nezakládá postup při hlasování na valné hromadě za těchto podmínek (tj. neprojednání parametru obchodu v orgánech měst a obcí) možnou trestní odpovědnost delegovaného zástupce?
Kromě již výše uvedené možné trestní odpovědnosti zastupitelů, kteří by rozhodovali o nakládání s majetkem obce v rozporu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními, přichází v úvahu pochopitelně i souběžná trestní odpovědnost delegovaného zástupce, pokud by to byl také on, kdo by obec poškodil. S velkou pravděpodobností by bylo jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 775, popř. § 776 TrZ, tedy stejně jako v případě zastupitelů.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 77599776 na originální stránce obchodního rejstříku .

A co zákonem použitá slova „jiná právnická osoba“? To lze vyložit jen tak, že se § 58 odst. 65 AZ vztahuje na veškeré právnické osoby, tedy nejen na právnické osoby podle obchodního zákoníku, ale i na nadace, obecně prospěšné společnosti, sdružení vlastníků jednotek, sportovní kluby atd.

Vraťme se nyní k zaměstnaneckým dílům. Desátý, poslední odstavec § 58 AZ rozšiřuje „obdobně“ režim zaměstnaneckých děl i na díla vytvořená „. ke splnění povinností vyplývajících ze vztahu mezi společností a autorem, který je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem komanditní společnosti obchodní společnost se v takovém případě považuje za zaměstnavatele“. Tento režim navíc AZ v další větě dále rozšiřuje i na jiné právnické osoby a autory, kteří jsou jejich orgány a členy orgánů.

•    § 88 odst. 7: „ Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením , odcizením nebo zneužitím 8777 .

•    § 69 odst. 7: „ Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. 8775

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář