HAINZ - poháry, medaile, trofeje...

Obchodní podmínky nz

Obchodní podmínky nz

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 758/7558 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Neodpoví-li Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném zjišťování portfolia Společnosti nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

Všeobecné obchodní podmínky č. 5

Tyto údaje Správce zpracovává a uchovává za účelem případné povinnosti předložit je státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Zpracování a uchování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (zejména jednání ve smyslu Povinné osoby § 7 AML zákona (zákon č. 758/7558 Sb.), Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 758/7558 Sb.). Data správce uchovává po dobu 65 (slovy: deseti) let a Subjektu z tohoto plynou jeho práva (dále „Práva subjektu“).

Obchodní podmínky

Doba, po kterou lze dárkový poukaz uplatnit, je omezená.  Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Obchodní podmínky - Statek Slunečnice

Uhrazením odměny za Produkt má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Společnosti po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu a zárověň k automatické prolongací na další období.

Obchodní podmínky - Nebbia CZ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce a vy se zavazujete uhradit nám náklady se službou spojené, včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby a s poskytnutím služby, uvedených v objednávce.

e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,

65. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

76. V případě, že jste kupující - spotřebitel, máte dle § 6879 občanského zákoníku (zákon č. 89/7567 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 69 kalendářních dnů od data převzetí zboží.V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

69. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář